รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62A0006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการประกอบการและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา
  Area-Based Development to Strengthen Entrepreneurship And Tourism Through Cultural Capital of Kor Yo Community
หัวหน้าโครงการ : วสันต์ กาญจนมุกดา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอจังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มบนฐานทุนทางศิลปวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินงานเพื่อมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นถิ่นชุมชนเกาะยอจังหวัดสงขลา

3. เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือและข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน

4. เพื่อพัฒนาแผนการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยนำไปสู่เป้าหมายของการวิจัย พัฒนากรอบการวิจัยและเป้าหมายการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว ผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา

5. เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย “การวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการประกอบการและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา”

สถิติการเปิดชม : 835 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 134 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400