โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62A0006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการประกอบการและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา
  Area-Based Development to Strengthen Entrepreneurship And Tourism Through Cultural Capital of Kor Yo Community
หัวหน้าโครงการ : วสันต์ กาญจนมุกดา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอจังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มบนฐานทุนทางศิลปวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินงานเพื่อมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นถิ่นชุมชนเกาะยอจังหวัดสงขลา

3. เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือและข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน

4. เพื่อพัฒนาแผนการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยนำไปสู่เป้าหมายของการวิจัย พัฒนากรอบการวิจัยและเป้าหมายการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว ผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา

5. เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย “การวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการประกอบการและการท่องเที่ยวผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา”

สถิติการเปิดชม : 398 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 79 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th