รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62A0013
ชื่อโครงการ : ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  Study the cultural heritage of Huo Khao Dang old town , Songkhla Province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : จเร สุวรรณชาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร และในพื้นที่ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2. จัดทำผังชุมชน

3. ติดต่อประสานงานชุมชน องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

สถิติการเปิดชม : 965 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 103 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400