รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PPG4020003
ชื่อโครงการ : การประมวลผลงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
ทีมวิจัย :
ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษางานวิจัยเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประมวลหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์ที่อยู่ในขอบเขตดังกล่าว

2. เพื่อศึกษาบทบาทในการดำเนินการด้านการท่องเที
สถิติการเปิดชม : 2,412 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 885 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400