รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PPG4430002
ชื่อโครงการ : การแสวงหาผู้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรถ้ำในลุ่มน้ำลางและลุ่มน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  Investigating Stakeholders in Co-management of Cave Resources, Lang and Khong River Basin, Mae Hong Son Province
หัวหน้าโครงการ : สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
หัวหน้าโครงการ
เกษม กุลประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณ์ เจริญทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2544
วัตถุประสงค์ : จากข้อคำถามหรือโจทย์ของการวิจัยที่สำคัญ 2 ข้อที่กล่าวไว้เบื้องต้นนั้น สามารถแจกแจงเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ ดังต่อไปนี้ คือ

1. ทำการค้นหาและจำแนกกลุ่มบุคคลต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรถ้ำและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของพื้นที่การศึกษา

2. ประเมินคว
สถิติการเปิดชม : 2,143 ครั้ง
ชุดโครงการ : ถ้ำ (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 215 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400