รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PRG3930002
ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล
  R&D Potential on Health Equipment among Provincial Health Service Provider
หัวหน้าโครงการ : สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ทีมวิจัย :
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2539
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,111 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 371 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400