รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PRG5050001
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราผลผลิตของโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  The Development of Brand Image Making Strategies For Industrial And Research Projects For Undergraduate Students
หัวหน้าโครงการ : ธัชชัย จิตรนันท์
ทีมวิจัย :
ธัชชัย จิตรนันท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. สำรวจผลผลิตของนักศึกษาในโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้มีการนำไปใช้ในวงการธุรกิจ

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ตราผลผลิตของนักศึกษา

3. พัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราผลผลิตโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

4. เสนอแนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมผลผลิตโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

สถิติการเปิดชม : 2,040 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 330 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400