รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG3810014
ชื่อโครงการ : โครงการสืบเนื่องเพื่อปรับปรุงและเขียนวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวประวิติศาสตร์
  -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 พ.ย. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,807 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 489 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400