โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG5250003
ชื่อโครงการ : หนังสือรวมบทความทางการท่องเที่ยวและโรงแรมประจำปี 2551
 
หัวหน้าโครงการ : เทิดชาย ช่วยบำรุง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เทิดชาย ช่วยบำรุง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุดโครงการ "การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน" โดยมี ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง เป็นผู้ประสานงาน ในปี 2551 ที่ผ่านมา ชุดโครงการฯได้รวบรวมบทความทางการท่องเที่ยวและโรงแรมของปี 2551 จำนวน 3 ฉบับๆ ละ 10 บทความรวมทั้งสิ้น 30 บทความ บทความเหล่านี้จะรวมไว้ด้วยกันและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่และจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมสกว. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่งานวิจัย จึงเห็นควรสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ"หนังสือรวมบทความทางการท่องเที่ยวและโรงแรมประจำปี 2551" จำนวน 1,000 เล่มทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น หอสมุด สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคต่างๆ ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดต่างๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป

สถิติการเปิดชม : 7,005 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,893 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th