รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG5250004
ชื่อโครงการ : หนังสือรวบรวมผลงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2551
 
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและองค์กรต่างๆ
สถิติการเปิดชม : 1,034 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 52 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400