รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUR51O0002
ชื่อโครงการ : ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ เรื่อง "กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ"
 
หัวหน้าโครงการ : พิษณุ ไชยมงคล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิษณุ ไชยมงคล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ของ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ

2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการ กลยุทธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ระหว่างคณะทำงานจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

สถิติการเปิดชม : 2,321 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 446 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400