รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC47O0005
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎ
  -
หัวหน้าโครงการ : จิตราภา กุณฑลบุตร
ทีมวิจัย :
จิตราภา กุณฑลบุตร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ

2. เพื่อพัฒนานักจัดการงานวิจัยในสถาบันราชภัฏ นักวิจัยในสถาบันราชภัฏ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. เพื่อพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงในลักษณะของชุดโครงการวิจัยภายใต้การนำของคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไปใช้ในการพัฒนาทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ที่มีฐานจากข้อมูลและสภาวะแวดล้อมของความเป็นไทย

5. เพื่อเผยแพร่ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้สู่ระดับสากล6.1 ใช้กระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบของการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างชุดโครงการวิจัยของสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

6.2 สร้างทิศทางและจัดระบบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยจัดระบบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าชุดโครงการและเน้นการนำรูปแบบการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ปฏิบัติงาน

6.3 ใช้วิธีการอบรมโดยการปฏิบัติจริงในพื้นที่เป้าหมาย แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บุคคลในท้องถิ่นและนักศึกษา พร้อมจัดสรรทุนวิจัยให้ชุดโครงการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 3,253 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 476 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400