รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC47O0006
ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษา การจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  -
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา อุยตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปรีชา อุยตระกูล
หัวหน้าโครงการ
นิรันดร์ กุลฑานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวี วัชรเกียรติศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย

2. จัดระบบติดตามสนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับสถาบันและชุดโครงการวิจัย

3. สนับสนุนให้เกิดการจัดการ "ระบบคุณภาพ" ทั้งในระดับสถาบันและชุดโครงการวิจัย

4. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลวิจัยไปสู่การขยายผล การนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนท้องถิ่น อาทิ การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด และเผยแพร่สู่สาธารณะ

5. สร้างเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 370 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400