รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC47O0010
ชื่อโครงการ : ประสานงานวิจัยบูรณาการบริหารจัดการงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
  -
หัวหน้าโครงการ : อนันต์ ลิขิตประเสริฐ
ทีมวิจัย :
อรรณพ วงศ์วิชัย
ผู้ประสานงาน
อนันต์ ลิขิตประเสริฐ
ผู้ประสานงาน
เนาวรินทร์ ชนะทัน
ผู้ประสานงาน
มงคล ชาวเรือ
ผู้ประสานงาน
กฤษณา วงษาสันต์
ผู้ประสานงาน
โกวิทย์ พวงงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมพันธ์ เตชะอธิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
บัวพันธ์ พรหมพักพิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมบูรณ์ อัพภาสกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรีชา อุยตระกูล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ

ส่งเสริมและการจัดการแบบบูรณาการโดยองค์กรท้องถิ่น (อบต./อบจ.) ที่มีลักษณะการบริหาร จัดการที่ดีเป็นแบบอย่าง (best practice) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาและภาคีที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างกลไก

เพื่อจัดทำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและประเมินผลงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการแผนงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการแปรรูปการตลาด การบริหารจัดการทุนการจัดการ

ปัญหาสาเหตุความยากจนและการประสานทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด

4. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและติดตามผลด้วยการจัดทำฐานข้อมูลคนจนที่สามารถ

Update ได้โดยการมี ส่วนร่วมของภาคีการวิจัยและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่เป็นองค์ความรู้ด้านวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการคน วิธีการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดการทุน วิธีการจัดการตลาด วิธีการจัดการด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน เป็นต้น

สถิติการเปิดชม : 1,701 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 116 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400