รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC47O0013
ชื่อโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
  -
หัวหน้าโครงการ : ศรีวรรณ ไชยสุข
ทีมวิจัย :
ช่วยชูศรี ศรีภู่มั่น
ผู้ประสานงาน
สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์
ผู้ประสานงาน
ศรีวรรณ ไชยสุข
ผู้ประสานงาน
มัณฑนา นวลเจริญ
ผู้ประสานงาน
ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
ผู้ประสานงาน
อนงคณ์ หัมพานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สุพจน์ พฤกษะวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุไรวรรณ วิจารนกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาวิตรี ชามทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รณิดา ปิงเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรณู ขวัญฉาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมพงษ์ บุญเลิศ
ที่ปรึกษา
สรยุทธ รัตนพจนารถ
ที่ปรึกษา
เกษม จันทร์แก้ว
ที่ปรึกษา
วิสุทธิ์ ใบไม้
ที่ปรึกษา
สุภาพ ณ นคร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 5.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่ครู อาจารย์

และชุมชน

5.2 เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านกระบวนการเรียนรู้และทักษะกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม

5.3 เพื่อสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับพัฒนาการผู้เรียนในแต่ละระดับ

และสอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม

สถิติการเปิดชม : 2,394 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 84 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400