รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC5190003
ชื่อโครงการ : ผู้ประสานงานโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.
 
หัวหน้าโครงการ : ปรัชญา เวสารัชช์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปรัชญา เวสารัชช์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.
สถิติการเปิดชม : 1,818 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 213 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400