รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC5210008
ชื่อโครงการ : ประสานงานชุดโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น
  Japan Watch Project
หัวหน้าโครงการ : เอกสิทธิ์ หนุนภักดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาและติดตามประเด็นเฉพาะในเชิงลึก เพื่อสร้างฐานข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทย (J-Think Tank)

2 พัฒนาเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง องค์ความรู้ด้านนี้ได้อย่างทั่วถึง (website)

3 ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นสู่สังคมไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงาน วารสาร หนังสือ และ e-magazine

4 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Network-Thailand) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาที่จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 2,086 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 214 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400