โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC55A0007
ชื่อโครงการ : การเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  Promotion of High Education Institute Potential Empower Community Council in Nakhon Ratchasima Province for Natural Resources and Environments Conflict Management
หัวหน้าโครงการ : ณภัทร น้อยน้ำใส
ทีมวิจัย :
ณภัทร น้อยน้ำใส
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ประเด็นปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อม ปัญหาสาธารณะสุข และสุขภาวะชุมชนในแต่ละพื้นที่ ที่นำไปใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง ลำตะคอง และลำเชียงไกร

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการ และแนวทางการจัดการการเรียนรู้ "พื้นที่ต้นแบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมชุมชน"

3. สร้างความร่วมมือระหว่างกลไกที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง ลำตะคอง และลำเชียงไกร

4. พัฒนาระบบการวิจัยที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา กับกลไกหน่วยงานในพื้นที่ ด้วยการบูรณาการ

หลักสูตรการเรียนการสอน กับการวิจัย และบริการชุมชน

สถิติการเปิดชม : 652 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 254 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th