รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC57A0002
ชื่อโครงการ : สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.- ครส.)
  The Coordinating Office for Decision Support System Research,Development and Application : TRF-DSS
หัวหน้าโครงการ : อรรถชัย จินตะเวช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรรถชัย จินตะเวช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อทราบ เข้าใจและประมวลอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ ของ สกว. และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

2.เพื่อร่วมจัดประชุมระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและระดับอาเซียนเพื่อทราบ เข้าใจและประมวลอุปสงค์และอุปทานของผลงานวิจัยพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบวิจัยพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจภายใต้ทุนของ สกว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

3.เพื่อพัฒนาและนำใช้ระบบ DSS งานวิจัยเชิงพื้นที่ของ สกว.

สถิติการเปิดชม : 2,001 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 276 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400