รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC5930001
ชื่อโครงการ : ผู้ประสานงานชุดโครงการเมืองยั่งยืน
  Sustainable City
หัวหน้าโครงการ : กิติกร จามรดุสิต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิติกร จามรดุสิต
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งในลักษณะของงานวิจัยใหม่ และงานวิจัยต่อยอดที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยเดิม หรือบูรณาการเชื่อมโยงกับงานวิจัยฝ่ายอื่นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้การสนับสนุน เพื่อนำไปสู่งานวิจัยด้านการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิจัยที่ร่วมกับภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อรูปแบบการพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน

3. เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า และจัดทำบทสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ชุดโครงการ

สถิติการเปิดชม : 292 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400