รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC5940001
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
 
หัวหน้าโครงการ : อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวหน้าโครงการ
กัญญา สุทัศน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามและประสานงานชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ใช้ผลงานการวิจัยเพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อจัดเวทีการเรียนรู้และขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินในประเดินที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการป่าไม้ ระบบข้อมูลและแผนที่ที่ดิน และประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น

3. เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินที่ได้รับจากการวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 979 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (58 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400