โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC6180001
ชื่อโครงการ : ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : นรัตถพล เจริญพันธุ์
ทีมวิจัย :
นรัตถพล เจริญพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
กรรณิการ์ วงศ์ดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม

2. เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

3. เพื่อให้ความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวิจัยอย่างมีคุณภาพ เช่น แนวทางการเขียนที่มีชั้นเชิง สะท้อนผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน กระตุ้นนักวิจัยให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น

4. เพื่อชี้แนะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และแนะนำเส้นทางการเข้าสู่ภาคธุรกิจ ภายใต้การดูแลจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

5. เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลงานวิจัยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

6. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. และนักวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ซักถามถึงระเบียบข้อปฏิบัติและเกณฑ์ต่าง ๆ ของการรับทุน

7. เพื่อติดตามโครงการวิจัยที่ดำเนินการล่าช้า โดยเฉพาะทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

สถิติการเปิดชม : 1,021 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 31 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th