รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3810003
ชื่อโครงการ : ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : สุริยา รัตนกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุริยา รัตนกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ : การศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังอยู่อย่างกระจัดกระจาย ผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าไม่สามารถทราบได้โดยละเอียดว่า มีงานวิจัยทางด้านใดบ้างเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย และงานวิจัยในแต่ละสาขามีมากน้อยเท่าใด คุณภาพเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะจัดทำประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นคู่มือของนักวิจัยที่มีความประสงค์จะค้นคว้าในเรื่องนี้
สถิติการเปิดชม : 1,622 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 418 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400