รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3810007
ชื่อโครงการ : นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกับโอกาสในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 8 ธ.ค. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,760 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 945 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400