รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3825102
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดซ์เบค สำหรับโรงสีข้าว
  -
หัวหน้าโครงการ : สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกระบบ Fluidized-bed สำหรับใช้งานในโรงสีข้าว

2. เพื่อทดสอบการใช้เครื่องที่พัฒนาขึ้นในระดับการใช้งานจริง

3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
สถิติการเปิดชม : 2,832 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 270 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400