รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4010018
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง
  -
หัวหน้าโครงการ : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองเป็นตัวอย่างไว้นำเสนอสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใช้ประกอบการพิจารณา เพราะหากการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีตัวอย่างรัฐธรรมนูญเลย ก็จะทำให้การพิจารณาเป็นไปอย่างล่าช้า

2. เพื่อระดมความคิดและความเห็นของรักวิชาการทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมืองการปกครองของไทยในการจัดทำรัฐธรรมนูญ

3. เพื่อศึกษาและรับฟังประสบการณ์ของต่างประเทศ ในประเด็นปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญ โดยเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวของต่างประเทศและผลกระทบ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

4. เพื่อเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญไทยเป็นภาษาต่างประเทศ โดยจะมีการแปลร่างรัฐธรรมนูญที่คณะผู้วิจัยยกร่างเสร็จเป็นภาษาต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 2,521 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 449 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400