รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4010024
ชื่อโครงการ : โครงการประมวลความรู้เพื่อการพัฒนาการวิจัยประวัติศาสตร์
  -
หัวหน้าโครงการ : แถมสุข นุ่มนนท์
ทีมวิจัย :
แถมสุข นุ่มนนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,125 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,127 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400