รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4010063
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยโลกทัศน์พม่าจากวรรณกรรมหายาก
  -
หัวหน้าโครงการ : สุเนตร ชุตินธรานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุเนตร ชุตินธรานนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : ผลิตงานวิชาการด้านพม่าศึกษา ในส่วนโลกทัศน์พม่าต่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับไทยจากเอกสารโบราณ พร้อมเขียนคำอธิบายเพิ่มเติม และนำเสนอการวิจารณ์งานชิ้นนี้จากที่ประชุมทางวิชาการเป็นภาษาไทยร่วมกับภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม
สถิติการเปิดชม : 996 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400