รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4020025
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม
  -
หัวหน้าโครงการ : เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
ทีมวิจัย :
เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
หัวหน้าโครงการ
บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิติกรณ์ เจนไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศีลธรรม วราอัศวปติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัลยา เจือจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สำราญ วิจิตรพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชญรัตน์ แสนไชยสุริยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ ปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและลูกผสม

2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและลูกผสมได้มีความรู้และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังประสบอยู่ในการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

3. เพือให้สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไ
สถิติการเปิดชม : 1,551 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 335 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400