รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030003
ชื่อโครงการ : โครงการ "การสร้าง model และพยากรณ์คลื่นในทะเล"
  Ocean Wave Modeling and Focasting
หัวหน้าโครงการ : ธวัช วิรัตติพงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธวัช วิรัตติพงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,509 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 494 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400