รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030013
ชื่อโครงการ : "การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว
  Development of a reagent kit for simple and rapid screening Of hemoglobin E
หัวหน้าโครงการ : สุพรรณ ฟู่เจริญ
ทีมวิจัย :
สุพรรณ ฟู่เจริญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,520 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 172 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400