รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030014
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและบำบัดโรคเขตร้อนของประเทศไทย
  Thailand -Tropical Diseases Research Programme
หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุรชาติ จันทวัชรากร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 847 ครั้ง
ชุดโครงการ : T-2 Programme (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400