รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4040012
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยแนวทางศึกษาและพัฒนาประชาสังคมเพชรบุรี
  The Way for Studying and Development of Phetchaburi Civil Society
หัวหน้าโครงการ : มนู อุดมเวช
ทีมวิจัย :
มนู อุดมเวช
หัวหน้าโครงการ
สุนันท์ อุดมเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฟองสวาท วงศ์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราณี ชุ่มน้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
รจนา รักการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,138 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาสังคม/ประชาคมจังหวัด (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 134 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400