รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4120034
ชื่อโครงการ : กลยุทธในการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
  -
หัวหน้าโครงการ : นราศรี ไววนิชกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นราศรี ไววนิชกุล
หัวหน้าโครงการ
ธนวรรณ แสงสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐเชษฐ์ พูนเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,155 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 357 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400