รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4120036
ชื่อโครงการ : การพัฒนารถไถเดินตามเพื่อผลิตโดยใช้แบบร่วมกัน
  -
หัวหน้าโครงการ : อัคคพล เสนาณรงค์
ทีมวิจัย :
อัคคพล เสนาณรงค์
หัวหน้าโครงการ
สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรพล ราษฎร์นุ้ย
ที่ปรึกษา
ชาญชัย โรจนสโรช
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 5,103 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรและอุตสาหกรรม (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 602 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400