รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4130015
ชื่อโครงการ : ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
  Thailand Integrated Water Resource Management System
หัวหน้าโครงการ : รอยล จิตรดอน
ทีมวิจัย :
รอยล จิตรดอน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 4,702 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการทรัพยากรน้ำ (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,990 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400