รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4140007
ชื่อโครงการ : สถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
  The Situation of the Poor and Relief Measures at the Time of the Economic Crisis
หัวหน้าโครงการ : วิจิตร ระวิวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิจิตร ระวิวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,708 ครั้ง
ชุดโครงการ : คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 332 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400