รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4210009
ชื่อโครงการ : โครงการ "ผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนรวมของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อประเทศไทย"
  -
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในด้านผลกระทบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม ตลอดจนการนำเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. กำหนดท่าทีในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของคณะอนุกรรมการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติ (กนศ.) ในการเจรจาในองค์การการค้าโลกและเวทีการเจรจาอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และกฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทยในเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงยุติธรรม

3. การกำหนดนโยบายเรื่องเงินอิเล็กทรอนิกส์และระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. การจัดทำแผนแม่บทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

5. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถิติการเปิดชม : 3,434 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,214 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400