รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4230012
ชื่อโครงการ : Emission of Methane in a Rice-Fallow-Rice Cropping Sequencein Central Thailand
  Emission of Methane in a Rice-Fallow-Rice Cropping Sequence in Central Thailand
หัวหน้าโครงการ : แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2542
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 767 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (50 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400