รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4250012
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสภาวะของการเผาทับทิม (ปีที่ 2)
  -
หัวหน้าโครงการ : สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
ทิพย์มนต์ ภัทราคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรพล ภัทราคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธมน คูณแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดจิต สงวนเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2542
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,465 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 177 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400