รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330006
ชื่อโครงการ : จากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
  Operational Research Project for Anti-Drunk Driving (ORPADD)
หัวหน้าโครงการ : ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
ทีมวิจัย :
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หัวหน้าโครงการ
แท้จริง ศิริพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักต่อความสำคัญของการจัดการเชิงระบบในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร

เพื่อให้การสนับสนุนปฏิบัติการ "เมาไม่ขับ" ในทางวิชาการ

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการจัดการเชิงระรบบระหว่างภาคีต่างๆ ที่กำลังสนใจเรื่อง "เมาไม
สถิติการเปิดชม : 2,750 ครั้ง
ชุดโครงการ : พิบัติภัย (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 580 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400