รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330007
ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติการเคมีบนพื้นฐานของการลดมลพิษและความปลอดภัยจากสารเคมี
  Chemistry Laboratory on the Basis of Pollution Minimization and Chemical Safety
หัวหน้าโครงการ : ศุภวรรณ ตันตยานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภวรรณ ตันตยานนท์
หัวหน้าโครงการ
เกษร วีรชาโต
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนอ อัศวรุจานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
งามจิต ไพรงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ด้วง พุธศุกร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลวรรณ ถิรวณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุลวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยสอดแทรกแนวคิดของ

การลดมลพิษ ตลอดจนการแยกกากและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีให้แก่ผู้ทำปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 1,920 ครั้ง
ชุดโครงการ : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 213 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400