รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330010
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล
  Improvement of Search and Rescue Mission in the Ocean
หัวหน้าโครงการ : ธวัช วิรัตติพงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธวัช วิรัตติพงศ์
หัวหน้าโครงการ
สอง เอกมหาชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุพงษ์ ทะประสพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดนัย สุวรรณหงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พินัย จินชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อานนท์ วายวานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกพร อัมพวัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญสืบ สุขทัศน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราโมทย์ โศจิศุภร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิริยะ เหลืองอร่าม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประกอบ สุขสมัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้งานจริงๆ กับการปฏิบัติงานในสนามเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทั้งระบบของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล
สถิติการเปิดชม : 2,032 ครั้ง
ชุดโครงการ : พิบัติภัย (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 206 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400