รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330021
ชื่อโครงการ : โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
  Hazadous Chemicals Reference Data Base.
หัวหน้าโครงการ : วราพรรณ ด่านอุตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วราพรรณ ด่านอุตรา
หัวหน้าโครงการ
นันทยา จันมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรยุทธ วิไลวัลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวรรณ พันธุมนาวิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประชุม ศุภาลัยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุณศิริ ชิตางกูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิเชษฐ ตันติพิศาลกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิการ โชติรัตนไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกัญญา สุนทรส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม

2. เพื่อจัดรวบรวมรหัสอ้างอิงที่จำเป็น คือ CAS-No และ UN Number และรหัสอื่นๆที่เหมาะสมของสารอันตรายตามข้อ 1

3. เพื่อจัดทำคำแนะนำความป
สถิติการเปิดชม : 2,274 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 195 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400