รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330023
ชื่อโครงการ : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง
  Study of factors affecting directly observe therapy short-course
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
หัวหน้าโครงการ
นุ่มนวล คลังสุพรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย จิตตะนาคี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกศรา แสนศิริทวีสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
พลสินธุ์ จันทร์ค้ำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุณศรี จันทร์ค้ำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงเยาว์ ณรงค์แสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมร สมอบ้าน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำไพพร สุธรรมวิรัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเดช ศรีสมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วลีรัตน์ พูลผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบข้อมูลและผลของวิธีการเลือกพี่เลี้ยงในระบบ DOTS

2. เพื่อทราบข้อมูลและผลของความรู้, ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, พี่เลี้ยง

และผู้ป่วยต่อการดำเนินงาน DOTS
สถิติการเปิดชม : 4,947 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัณโรค (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,129 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400