โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330027
ชื่อโครงการ : การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
  Integrated Management of Mangrove Plantations for Development of Coastal Resources and Environments of Thailand
หัวหน้าโครงการ : สนิท อักษรแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สนิท อักษรแก้ว
หัวหน้าโครงการ
ศิริวรรณ จิระวัฒนะภัณฑ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐานนันท์ ประทุมมินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราณีย์ ไชยปริวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรวรรณ พรานไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วลัยภร จิ๋วสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราภรณ์ เรืองรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาตรี ไฝ่จิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสานุภา กองกมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชชาทร เรืองเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
เศวตชาติ บุญมิ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิระศักดิ์ ชูความดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริลักษณ์ รื่นศิริกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชาติ เติมวิชชากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาเนตตี มิลินทรางกูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุศริน บางแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย ยะชูศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกพล อ่วมนุช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุริยัณห์ สาระมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อานนท์ อุปบัลลังก์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑามาศ ผลพันธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เล็ก รุ่งเรืองยิ่งยศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวรรณ ธีระวรพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัลยา รัตนสุทธิพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทวัน บุณยะประภัศร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติมา ทองศรีพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญยุทธ สุดทองคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวภา อังสุภานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพรัตน์ บำรุงรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัลยา วัฒยากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลดาวัลย์ พวงจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สงบ พาณิชชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ ธีรธนากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สนใจ หะวานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนันทา สุวรรโณดม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกพร บุญส่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวรรณ ศิริบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิมล ศรีศุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาวิจัยความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าชายเลน

2. จัดทำแผนและแนวทางการจัดการแบบผสมผสานสวนป่าชายเลน

3. ผลิตผลงาน และเผยแพร่ 4. สร้างความสัมพันธ์และเข้มแข็งของกลุ่ม
สถิติการเปิดชม : 5,032 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการป่าชายเลน (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5,336 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th