รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4350008
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Development of Agricultural Machinery for Improving Productivity of Hommali Rice in the Northeast
หัวหน้าโครงการ : วินิต ชินสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วินิต ชินสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วสุ อุดมเพทายกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ ปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องการการผลิตข้าว
สถิติการเปิดชม : 4,079 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรและอุตสาหกรรม (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 672 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400