รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4430020
ชื่อโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
  Health Research Network
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หัวหน้าโครงการ
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านสุขภาพต่างๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และกำหนดความต้องการงานวิจัยด้านสุขภาพที่มีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้น โดยการมีส่วนร่วมจากฝ่า
สถิติการเปิดชม : 2,958 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 442 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400