โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4440002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
  The Development on Welfare System for The Poor and Valnerable in the Thai Society
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
อภิญญา เวชยชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยากร เชียงกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวิทย์ เจริญเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกศักดิ์ แก้วเทพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขัตติยา กรรณสูต
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติ ลิ่มสกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและจำแนกกลุ่มคนจนและคนด้อยโอกาสต่างๆ ด้วยเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์ที่กำหนดโดยชุมชนเอง

2. เพื่อศึกษาสถานภาพชีวิตของกลุ่มคนจนและคนด้อยโอกาสรวมทั้งสาเหตุแห่งปัญหาชีวิตของคนเหล่านั้น

3. เพื่อศึกษารูปแบบในการแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือก
สถิติการเปิดชม : 13,864 ครั้ง
ชุดโครงการ : คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21,978 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th