รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4450013
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  Efficiency Improvement of Decolorisation of Dyes in Textile waste water
หัวหน้าโครงการ : บุญศรี คู่สุขธรรม
ทีมวิจัย :
บุญศรี คู่สุขธรรม
หัวหน้าโครงการ
ขนิษฐา เจริญลาภ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยใช้ไคโตซาน ร่วมกับสารตะกอนชนิดอื่น และทำให้น้ำทิ้งภายหลังจากการบำบัดมีค่าการดูดกลืนแสงลดลง อย่างน้อยร้อยละ 50
สถิติการเปิดชม : 2,375 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 473 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400