รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4510008
ชื่อโครงการ : โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
หัวหน้าโครงการ
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
หัวหน้าโครงการ
Kekesi Laszio
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อทำพจนานุกรม 2 ภาษา คือ พจนานุกรมไทย-ฮังกาเรียน และฮังกาเรียน-ไทย ซึ่งประกอบด้วยคำตั้งหรือศัพท์หลักประมาณ 6,000-6,500 ศัพท์ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกมีคำตั้งเป็นภาษาไทย และบทนิยามศัพท์เป็นฮังกาเรียน ส่วนที่สองมีคำตั้งเป็นภาษาฮังกาเรียน และบทนิยามศัพท
สถิติการเปิดชม : 2,247 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 328 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400